មិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge

0_4526

មិនពិបាកនោះទេសម្រាប់ការរក្សាទុក Toner Cartridge ឲ្យបានយូរមិនខូចនោះដោយ

ទី១៖ គួរទុកនៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពពី ១៥ដល់ ២៦អង្សារ។

ទី២៖ ត្រូវទុកកុំឲ្យត្រូវកំដៅព្រះអាទិត្យ។

ទី៣៖ ប្រយត្ន័ការធ្លាក់បាក់បែក កំឡុងពេលទុកដាក់ឬ ផ្លាស់ប្តូរ Toner។

ទី៤៖ នៅពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ សូមកុំរុញ​ ឬទាញដោយបង្ខំឲ្យសោះព្រោះវាអាចនឹងខូចបាន។

#NTLTechnology #Toner #Product

#NTLTechnology #Printer #Toner #Refills

#NTL #Technology #Printer #Toner #Refills #ink #compatable #patric #Leser #inkjet

Phone: 023880921

Email: info@ntltechnology.net

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s