លោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមក NTL Technology ភ្លាម ជាងជំនាញរបស់យើង….

0_4288

គ្រាន់តែចង់បញ្ចូលទឹកថ្នាំព្រីនធ័រមិនចាំបាច់ពិបាកដល់ថ្នាក់នេះនោះទេ លោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមក NTL Technology ភ្លាម ជាងជំនាញរបស់យើងនឹងទៅបញ្ចូលទឹកថ្នាំជូនដល់ទីកន្លែងតែម្ដង់ Call មកឥឡូវនេះ 023 88 09 21/ 010 40 22 55 / 010 40 22 66 /​ 010 40 22 77

#NTLTechnology #Toner #Product

#NTLTechnology #Printer #Toner #Refills

#NTL #Technology #Printer #Toner #Refills #ink #compatable #patric #Leser #inkjet

Phone: 023880921

Email: info@ntltechnology.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s